ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน
1.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1.1
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 31 มกราคม 2563
http://entrance63.cmtc.ac.th

ชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.2 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563 http://entrance63.cmtc.ac.th

ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่
วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563
ในเวลาทำการเท่านั้น

1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ
2.) สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
2.1
ระดับ ปวช. วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ทั้งระดับ ปวช และ ปวส ให้มาเข้าทดสอบ ดังนี้
- สอบวัดความรู้พื้นฐาน
เวลา 9.00 - 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ หลังจากสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ตามแผนกวิชาช่าง ที่ ตนเองสมัคร


2.2
ระดับ ปวส. วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
3.) ประกาศผลสอบ
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
3.1
ระดับ ปวช. วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ
3.2
ระดับ ปวส. วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.th
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าองค์พระวิษณุ

หมายเหตุ

โปรดติดตามกำหนดการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาที่ http://entrance63.cmtc.ac.th 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
210101
สาขางานยานยนต์ (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
48
89
3
2
210106
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
16
25
0
3
210201
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
48
26
1
4
210301
สาขางานผลิตภัณฑ์ (ช่างเชื่อมโลหะ)
16
5
0
5
210401
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
64
61
2
6
210501
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
36
22
6
7
210601
สาขางานก่อสร้าง
48
49
12
8
210801
สาขางานสถาปัตยกรรม
32
17
13
9
211101
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
18
6
0
10
212701
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
16
4
3
11
212801
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
36
21
3
12
290101
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24
12
3
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310101
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
56
1
2
310201
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
32
7
0
3
310301
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (สายตรง) (ช่างเชื่อมโลหะ)
16
5
0
4
310401
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (สายตรง)
48
56
3
5
310503
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
6
3
2
6
310601
สาขางานก่อสร้าง
48
18
8
7
310801
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
16
8
3
8
311101
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
18
5
0
9
311501
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (สายตรง จบจาก ปวช.)
7
1
0
10
311901
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
16
2
0
11
312701
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (สายตรง)
8
0
1
12
312803
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย (สายตรง)
16
18
0
13
390101
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) (รับเฉพาะผู้จบ ปวช.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12
2
2
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ กลุ่ม ม.6
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310102
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
57
0
2
310203
สาขางานเครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) ระบบปกติ (ม.6)
32
16
3
3
310302
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) (ช่างเชื่อมโลหะ)
32
10
1
4
310402
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
32
52
5
5
310501
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
16
8
1
6
310802
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (ม.6)
16
3
5
7
311502
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (ม.6)
7
2
0
8
312702
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6)
8
3
0
9
312804
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6)
16
9
1
10
312805
สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (ม.6)
16
7
4
11
390102
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
12
9
5
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม สายตรง
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310103
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
33
0
2
310202
สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี (สายตรง)
16
4
0
3
310502
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี (สายตรง)
10
10
1
4
312703
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี (สายตรง)
8
7
0
5
390103
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบทวิภาคี (สายตรง)
12
3
2
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี กลุ่ม ม.6
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ชาย
หญิง
รวม
1
310104
สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี (ม.6) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
40
6
1
2
311102
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบทวิภาคี (ม.6)
8
4
1
3
312704
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี (ม.6)
8
1
0


วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร